STATUT
Stowarzyszenia “Siła Polskiego Sportu”.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie “Siła Polskiego Sportu”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej w rozumieniu ustawy o sporcie.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§5
Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§9
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej,
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin mało popularnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
3) rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,
4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
5) ochrona i promocja zdrowia poprzez sport,
6) rozwój współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się popularyzowaniem sportu.
§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie oraz współorganizowanie masowych i niemasowych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
2) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw,
3) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów,
4) organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego,
5) udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach i imprezach sportowych,
6) nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych,
7) inspirowanie różnych środowisk w mieście, powiecie i województwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,
8) współdziałanie z organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi, spółdzielczymi oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych oraz promocji sportu,
9) promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność ruchową
10) przystępowanie do innych organizacji o podobnym zakresie działalności,
11) prowadzenie działalności wydawniczej oraz produkcję multimedialnych materiałów na rzecz promocji realizacji działań statutowych.
§11
Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §9 i §10 niniejszego statutu.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia.
§15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
3) godnie reprezentować Stowarzyszenie,
4) regularnego opłacania składek zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie  Członków,
5) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.
§16
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
2) śmierci członka,
3) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 3 miesiące, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,
b) z powodu rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
e) rozwiązania się Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w swoich statutowych prawach. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata,
2. Wybór władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

§20
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Członków
§21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.
§22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Stowarzyszenia raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków Stowarzyszenia.
§23
1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie.
§24
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, za ubiegły rok działalności Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) inne, wynikające z niniejszego statutu.
§25
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd
§26
1. Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch Wiceprezesów.
5. Do składania oświadczenia woli, w tym również w przedmiocie praw i  obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
§27
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
10) uchwalanie regulaminów.
Komisja Rewizyjna
§28
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
§29
1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
§31
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia w zebraniach Zarządu (powiadomienie o zebraniu otrzymuje Przewodniczący Komisji).

Rozdział V
Majątek i fundusze
§32
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§33
1. Środki finansowe na realizację celów statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i spadków,
3) dotacji, subwencji, udziałów i lokat,
4) wpływów ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji,
5) wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§34
Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§35
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu …………….. roku.

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI: